Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Aki rövidet akar, már ne is folytassa az olvasást, mert ez hosszú lesz. A  végével - mi mással - kezdem: egy naplóbejegyzést fogok bemásolni. De  kivételesen azt is leírom, hogy jutottam erre a gondolatra.

 

Elkezdtem a youtube-on cigány népzenét hallgatni. Leginkább Kaly Jagot és  Andro Dromot, mert ezeket szeretem legjobban. Olyanok, mint magyar  népzenében mondjuk a Muzsikás. Közben eszembe  jutott Balogh Béla - 38 éves korában, 1996-ban halt meg, a valaha élt  legtehetségesebb cigány néptáncművészek egyike volt, én is ismertem -, aztán  a vele egyazon évben született Savanyú, azaz Bakonyi Ernő, aki viszont a  valaha élt legtehetségesebb magyar néptáncművészek egyike volt, táncoktatás  közben halt meg idén áprilisban, a színpadon, őt is ismertem még mint a  Bartók Táncegyüttes tagját, a nyolcvanas évek elejétől. Innét - már  szégyellem leírni, de még őt is ismerem - Kallós Zoli bácsi, néprajz és  népzenekutató Erdélyből, róla pedig a magyar népzene és népköltészet.

Néha megragadnak bennem mondatok. Ilyen megragadott mondat volt az, amit pár  éve az egyik könyvhéten, a Vörösmarty téren népzenei CD-ket is áruló  házikónál hallottam az eladótól, miközben - az én fülemnek - valami  elképesztően szép dallam szólt a hangszóróból: "Én mondom, uram, nincsen  annak szíve, aki ezt nem szereti. Nincsen annak szíve."

A nép művészetéből, legyen az zene, költészet, mese, kézimunka, bármi -  rengeteg mindent lehet tanulni. A legfontosabb három ezekből: édes-bús  nosztalgiával visszaemlékezhetünk arra, milyen volt a természetes  gondolkodás, amit legutoljára iskolás korunk előtt mondhattunk egyre  csökkenő mértékben a magunkénak, felvillanhatnak olyan, a mai világból rég  hiányzó, és ezen kívül leginkább antikváriumokban illetve múzeumokban  fellelhető tartalmak, amelyeket - valószínűleg csak többé-kevésbé tudatosan  - a nép konzervált, végül megérezhetünk valamit a "nép" lelkéből. Itt vághat  igazán mellbe - megint eszembe jutnak a mai idők -, mekkora különbség van  aközött, és a szocialista műparaszt, vagy a katonadalokon csápoló, zsidózó,  cigányozó, vitézavató, zászlók alatt menetelő műmagyar között. És hogy ha ez  igaz, akkor talán - Sándor György után szabadon - tényleg pislákol valami,  ugyan torzító lencséken és prizmákon átszűrődő, halvány, de mégis:  reménysugár.

 

Az elsőt nem kell nagyon részletezni. "Aki mindent möglát, mind fúr az  oldali" - tartja a közmondás. És a vége könnyen az lesz, amit egy  matematikus volt gimnáziumi osztálytársamról mondott egy másik  osztálytársam: ez az ember olyan, mint akinek a fejében rengeteg képlet  nyüzsög, de mindegyikben van egy pici hiba.

A másodikról majd a végén. A harmadik tanulnivaló, a néplélek, legegyszerűbb  és legmarkánsabb kifejeződése a zene és főképpen a TÁNC. Egykutya, mondja  egy laikus, amikor meglát egy magyar cigányembert és egy magyar nem  cigányembert néptáncolni. Hasonló lépések, csizmaütögetés, lábmozdulatok.

Pedig a cigány, ha egyszer rááll az ember szeme, sokkal lágyabb,  "alkalmazkodóbb", akár azt is lehet mondani rá, hogy sokkal kevésbé  heroikus. A magyarban ott van mindaz, ami az eke szarva mellől és az összes,  jellemével ellentétes olyan cselekedetből kimaradt, amire az utóbbi  ezeregyszáz év kényszeítette. Tulajdonképpen minden, ami azokból az  emberekből is, akik ma a magyarságukkal kérkednek, hiányzik, és akik  voltaképpen nem hogy nem magyarok, hanem sokkal inkább a magyarok paródiái.  (Most az érthetőség kedvéért - de csak azért - én is általánosítottam. Fogja  fel a nagyérdemű olyan fikciónak, mint amilyet például a jog használ.)

De miért hasonló mégis a kettő? Mert ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL EGYMÁS MELLETT  ÉLT A KÉT NÉP. Ha szerették egymást, ha nem. Hallottam egyszer, szintén a  Muzsikástól egy elég hosszú, nagyon szép dallamot. Megesküdtem volna rá,  hogy erdélyi magyar, a legszebb, amit addig hallottam: hát erdélyi ROMÁN  volt.

 

Utoljára maradtak - szándékosan - azok a konzervált jelképek, amelyeket a  nép megőrzött, persze anélkül, hogy teljesen tisztában lett volna a  jelentésükkel, az eredetükről nem is beszélve. Bár némelyikről mintha  sejtett volna valamit. Amely eredet olyan távoli múltba nyúlik vissza,  amikor még a magyaroknak hírük-hamvuk nem volt.

Van egy eléggé közismert, vallásos népdal, az "A fényes nap immár  lenyugodott". Nos, ennek második versszaka így hangzik: "Mikor ágynak adom a  testemet, / Deszka közé zárhatom éltemet, / Hosszas álom érheti szememet, /  S a KAKASSZÓ hozhatja végemet."  Az álom a HALÁL szimbóluma. Ezt a dal ki is mondja. Viszont a /például az  evangélikus templomok tetején is levő/ kakas azé a - nem testi - ÉBERSÉGÉ,  amely A HALÁL TÚLÉLÉSÉVEL KAPCSOLATOS. Mielőtt a KAKAS szól, mondta Jézus az  Olajfák hegyén Péternek a Máté evangéliuma 26:34 szerint, háromszor  megtagadsz. Meg is tagadta, majd, amikor ezek után megszólalt a kakas,  eszébe jutottak Jézus szavai, "kiment és keserves sírásra fakadt". És akkor  most jön az idézet. Nem írok utána semmit, ezt is elég lesz emészteni.

 

""Egyszer egy parasztember hajtott az országúton kétökrös szekerével, és  előtalált egy rongyos embert, kinek vállán tarisznya lógott, kérte, venné  fel a szekerére. A paraszt felvette, az pedig fáradtan feküdt le a szekérbe,  miután tarisznyáját nyakábul levéve a lőcsre akasztotta, mire elaludt. A  paraszt kíváncsi volt megtudni, mi van a tarisznyában, benyúlt, és egy  könyvet húzott elő, bele néz, a szeme megakad a szón mely így volt megírva  "felmegyünk". Alig olvassa el a szavat, az országútja emelkedni kezdett, az  ökrök pedig feljebb és feljebb mentek. Már oly magasra jöttek, hogy a nap a  parasztot és az ökröket égetni kezdette, de a szegény paraszt csak bámult a  könyvbe, míg a nap végre az alvót is felsütötte álmából. Felébredve, ijedve  látja könyvét a paraszt kezében, kiragadja hamar, egyet fordított a levélen,  s olvasni kezdé "lemegyünk", mire az út azonnal leereszkedett, s nem soká le  is jutottak a földre. Szerencséd, mondta ekkor a könyv tulajdonosa hogy a  könyvet odafent be nem csuktad, mert ha a nélkül becsapod, hogy a  "lemegyünköt" olvastad, azonnal lepottyanva, ízzé-porrá törtünk volna össze.

A paraszt már ekkor tudta, kivel van dolga. A garaboncos deák is megköszönte  a paraszt szívességét és eltűnt, de ez is megfogadta, hogy soha többé  ringy-rongy embert szekerére nem vesz."

 

A mesét Mireisz Lacitól, A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola  alapítójától és vezetőjétől vettem át, szíves utólagos engedelmével.

A garabonciás a Magyar Néprajzi Lexikon szerint a táltoshoz hasonló,  természetfeletti képességekkel rendelkező ember. Személyéhez együtt vagy  külön-külön három motívum kapcsolódik: a könyv, az ördög és a kígyó vagy  sárkány vagy sárkánykígyó. Mindhárom /közülük kettőről az előbbi  bejegyzésekben beszéltünk/ a TUDÁST vagy SZELLEMET szimbolizálja.

Amiért a mesét leírtam: a paraszt /garabonciás/ NEM AZT LÁTTA /olvasta/, AMI  TÖRTÉNT, hanem AZ TÖRTÉNT, AMIT LÁTOTT /olvasott/.

Ez nem csak varázserejű könyvekre érvényes, hanem az ember EGÉSZ  KÖRNYEZETÉRE. E világ EGYEDÜLI funkciója az ember számára, hogy NEM ANYAGI  ÖNMAGÁT felismerje általa. Az út akkor visz fölfelé, ha az a mesterséges  környezet, amit maga körül létrehozott, erre inspirálja.

 

A Maros bal partján, Déva város nyugati részén, egy 371 méter magas hegy  tetején állnak Déva várának romjai. A Kőmíves Kelemen, amely egy hasonló  nevű várhoz kötődik, régi magyar népballada /az ún. új balladák zömmel a  18-19. században született betyárballadák/. Alapgondolata jóval a  HONFOGLALÁS ELŐTTI IDŐKBŐL származik /rajta kívül mindössze egyetlen ennyire  régi témával lehet a magyar balladák között találkozni: a háznépe védelmében  elesett hőssel/. Vargyas Lajos néprajzkutató írja: az astaraki híd  építésekor az alapokat a folyó mindig lerontotta. A munkások elhatározták,  hogy egy árva lányt falaznak bele, akit meg is vettek a mostohájától. Amikor  már térdéig ért a fal, megszólalt a leány: "Beraktak, anyácskám, beraktak,

Egészen a térdemig...majd Beraktak, anyácskám, beraktak, Egészen a mellemig  befalaztak...majd Beraktak, anyácskám, beraktak, Egészen a torkomig  befalaztak..."

Ezután a lány elhallgatott. Amit Vargyas idézett, egy nagyon régi ÖRMÉNY  népballada. Az erdélyi vár névadóját illetően három hivatalos verzió  létezik: 1. a szláv "deva" /oroszul "gyévocska"/, LÁNY szóból, vagy 2. a dák  "dava", "vár" szóból, vagy 3. egy türk eredetű ősmagyar személynévből  származik.

A "déva" szanszkritül "ISTEN"-t jelent. Ebből származik a cigány "devla",  ami viszont "ÖRDÖG" is. Mind a híd, mind a vár jelképes értelemmel is bír.  Jelképes értelemmel bír az építés is: CSAK téglából vagy kőből soha nem épül  fel semmi.

Nagyon sok Kőmíves Kelemen-változatot olvastam. Egy Bartók Béla-gyűjtésben  akadtam a következő, a várba igyekvő feleség szájába adott két sorra: "a ló  az ebeké, AZ ÚT AZ ISTENÉ, /hajtsad, kocsis, hajtsad/ magos Déva felé".  A balladai várat illetően nincs különösebb jelentősége a névhez fűződő egyéb  magyarázatoknak."

 

2012.09.28.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1