Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Those were the days 21. (A Kádár-korszak)

 

Hogy maguk a kommunista politikusok hitték-e, amit hirdettek, és amire állítólag az egész rendszerük alapozódott, nem tudom megítélni. Egy részük biztosan. A többiek meg azt mondták, és addig mondták, ameddig talán valóban elhitték. Ilyenformán mindegy. Hogy tisztábban lássunk: azok az emberek, akik pár száz éve a mai világ születésénél bábáskodtak, NEM kommunizmust vagy szocializmust akartak. Ők egy olyan hatalmi struktúrát akartak, amelyben az addigi kiválasztási rend érvényét veszti. Az általános választójoggal és általános választhatósággal ez meg is valósult. A következmény az lett, hogy a szellemi világ principátusát az anyagi világ principátusa váltotta fel, ennek minden velejárójával. A társadalom legbefolyásolhatóbb része szavazta meg a számára kiválasztott, legbefolyásolhatóbb embereket, és fogadta el őket vezetőinek. A kontroll arra korlátozódott, hogy a szisztéma ne változzon. Ők persze elveknek mondták, illetve mondják ma is. A rabszolgaság elleni első nemzetközi fellépés két KIRÁLYSÁGNAK (még ha az egyik alkotmányos monarchia volt is csak, a másikra pedig az Elba szigetére száműzött császár baljós árnyéka vetült) volt köszönhető: az angol-francia egyezményt erről 1814-ben írták alá. Minden gyanús hajót szigorúan átkutattak és lefoglaltak - nem volt nehéz dolguk, a rabszolgahajók még üresen is messziről bűzlöttek -, KIVÉVE AZ AMERIKAIAKAT. Még további ötvenegy évet kellett várni, hogy az Egyesült Államok az Alkotmány 13. kiegészítésével törvényen kívül helyezze a rabszolgaságot. Miért? Miért szabadították fel már korábban őket Északon, és miért nem Délen? Mert Északon gyárakban és farmokban gondolkodtak, Délen ültetvényekben. Másképpen: Észak gazdasága az iparra és háztájira épült, Délé a mezőgazdasági nagyüzemre. A gyárosok a rabszolgákat azért szabadították fel, mert a bérmunkás OLCSÓBB. Ugyanez vonatkozik a "dolgozó nő" szép eszméjére is. Hogy pedig mindezek eredményeképp a fentebb említett befolyásolható szavazótömeg is gyarapodik, csak hab a tortán. És? - kérdezi most a lényegre törő Olvasó. Összevágtak a dolgok. Érdekes az, hogy miért számol fel az ember gyalázatos intézményeket?

Sajnos érdekes. Minden "miért" érdekes. Nem mindegy ugyanis, hogy a gyakorlati gondolkodásnak van-e szellemi-erkölcsi hozadéka, vagy a szellemi-erkölcsi gondolkodásnak van-e gyakorlati hozadéka. Más szóval: távolról nem mindegy, hogy mit tartunk elsődlegesnek. Hogy mi az a követelmény, aminek MINDENKÉPPEN teljesülnie kell. Ha ez a követelmény a HASZNOSSÁG, akkor nyugodtan búcsút mondhatunk emberi mivoltunknak. Ha pedig még ezt a szót is tovább redukáljuk HASZONra, akkor....nos, akkor megkaptuk azt a világot, amelyet a szocializmusnak nevezett zsákutcából való kihátrálással visszanyertünk.

Kezdetben vallások hadakoztak egymással. Később, a ma is létező nagy világvallások kialakulása után ezeken belül szekták is. Hogy Európánál maradjunk, ami elég hosszú ideig meghatározta a világ sorsát, a következő stáció a humanizmus és a reneszánsz volt. Természetesen a reneszánsz nem az antik életérzés reprodukcióját jelentette, hanem csak azt, amit abban az időben az antik életérzésről GONDOLTAK. Elkezdődött azonban egy folyamat, amelyben a figyelem Istenről - a tiszta szellemről - mindinkább a "világi" emberre helyeződött át. Eddig még akár meg is lehetne békülni a dologgal. Csakhogy a folyamat nem állt meg itt. Következett a "felvilágosodás", az enciklopédizmus, majd a francia forradalom. (Voltak mindezeknek előfutárai, de az egyszerűség kedvéért most nem térünk ki rájuk. Nem térünk ki a reformációra és az "ipari forradalom"-ra sem.) Megjelentek a deisták, akik már nem valamely vallás tanította istenről beszéltek, hanem a Legfelsőbb Lényről úgy általában, majd - gondoljunk például az egyetlen német származású enciklopédistára, Holbach báróra - az ateisták. A hangsúly az emberről a "tudomány"-ra, illetve a tudomány vizsgálta anyagra helyeződött. Az ember elidegenedett saját szellemétől, aztán elidegenedett az anyagtól is: megjelent és mára szinte kizárólagos fontosságot szerzett a virtuális anyag, a kezdetben valóságos anyagon (valamilyen - leggyakrabban arany - fedezeten), később egyedül a belévetett bizalmon alapuló hitellevél, és az ebben mért TŐKE. Innét már nincs tovább: AZ EMBER ELIDEGENEDETT AZ EGÉSZ VILÁGTÓL.

Miért hagytam ki a materializmust? - pillant fel most a figyelmes Olvasó. Talán csattanónak, kacsinthatnék vissza rá. Az istenhit és az istentagadás UGYANANNAK A BOTNAK A KÉT VÉGE. Determinatio negatio est, minden meghatározás tagadást zár magába, mondta Spinoza. De akkor minden tagadás igenlés is egyben. Az igazi ateista még az "ateizmus" szót sem ejti ki a száján. Az igazi materialista sem a "materializmus"-t. Ha pedig mégis, akkor nem materialista, hanem...vallásos, akinél a hit tárgya nem a lélek, hanem az anyag. Csak ennyi a különbség.

Az, amit szocializmusnak, de különösen kommunizmusnak NEVEZTEK, nem létezett, hacsak nem az ideák világában. Fikció volt, amely utópiának bizonyult. A Mennyei Jeruzsálem abban különbözik tőle, hogy - kevés kivételtől eltekintve - utóbbiról senki nem állítja vagy állította, hogy már alászállott volna a Földre. Egy antispirituális gondolkodásból kisarjadt spirituális elképzelés volt, amely azzal, hogy konzekvens próbált maradni saját antispirituális eredetéhez, önmaga tagadásává is vált. Semmi nem úgy sült el, ahogy kellett volna. Mindaz, ami megvalósult, és amit most visszasírnak, akkor sem maradhatott volna fent sokáig, ha valóban "nemzetközivé lett volna" a világ. Álom volt, még abban a konszolidáltnak tűnő és relatíve békés állapotában is, aminek a Kádár-korszak látszik több, mint két évtized távlatából. Erőszak, vér és szenvedés szülte, saját gyermekei kapzsisága által végezte be.

 

Egy paradoxonban éltünk, kedves Olvasó, mi, akik éltünk már akkor.

 

2013. 02. 27.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1